WRF - regulamin

I. RYWALIZACJA

 1. W zawodach biorą udział zawodnicy, startujący solo, podzieleni na dwie kategorie: M (mężczyźniI i K (kobiety). 
 2. W zawodach na trasie rodzinnej (TR) biorą udział zespoły liczące od 2 do 4 osób. Przynajmniej jedna osoba w zespole musi być pełnoletnia.
 3. Warunkiem dopuszczenia do startu jest ukończone 18 lat i zgoda lekarza na udział w imprezach wytrzymałościowych (lub złożenie przez uczestnika pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia). Zawodnicy poniżej 18 roku życia muszą przedłożyć pisemną zgodę rodziców na udział w imprezie.
 4. Zmianę w składzie osobowym zespołu należy zgłosić organizatorom najpóźniej w momencie rejestracji w bazie zawodów.
 5. Zabroniona jest wymiana zawodników w trakcie zawodów.
 6. Zawodnicy i zespoły uczestniczą w zawodach pod podaną nazwą własną zespołu lub swojego sponsora.
 7. Uczestnicy rywalizacji na trasach WRF - Orienteering i Trasy Rodzinnej mają do pokonania jeden etap. Miejsce i godzina startu podane są na stronie www. zawodów. Zawodnicy i zespoły startują razem; po ich przybyciu na metę czas zostanie zatrzymany. Uczestnicy według własnego uznania określają tempo poruszania się oraz czas i miejsca odpoczynku. Trasa wyznaczona będzie w terenie w postaci punktów kontrolnych.
 8. Zadaniem zawodników jest zgłoszenie się na poszczególnych punktach kontrolnych. Droga pomiędzy punktami jest dowolna a jej wybór należy do uczestników. Zawodnicy potwierdzają swoją obecność na punktach kontrolnych poprzez potwierdzenie systemem Sport Ident (chipy). Uczestnicy Trasy Rodzinnej mają pojawiać się na punktach kontrolnych w komplecie (całe zespoły).
 9. Na wszystkich punktach kontrolnych zawodnicy i zespoły muszą pojawić się z pełnym, wymaganym, wyposażeniem (m.in.z rowerami). 
 10. Na wszystkich etapach zabronione jest korzystanie z jakichkolwiek innych środków lokomocji niż te, które zostały określone lub udostępnione przez Organizatora.

II. MAPY

 1. Całą Trasę uczestnicy pokonują przy użyciu kompletu map przygotowanych i dostarczonych przez Organizatorów. Zabronione jest korzystanie z innych map.
 2. Na mapie punkty kontrolne zaznaczone są okręgami i ponumerowane w kolejności zaliczania. Punkty będą połączone linią prostą. (Nie dotyczy przebiegu pomiędzy punktami kontrolnymi podczas scorelaufu). Meta zaznaczona podwójnym okręgiem. Miejsce dokładnej lokalizacji punktu to środek okręgu.
 3. Zabronione jest korzystanie z nawigacji GPS.
 4. Zabronione - pod groźbą dyskwalifikacji - jest posługiwanie się przy nawigacji relacją GPS na żywo, jeśli Organizator ją przeprowadza.

III. PUNKT KONTROLNY (PK)

 1. Punkt kontrolny wyposażony jest w biało-pomarańczowy lampion, kolejny numer oraz przyrząd do potwierdzania (stacja SI).
 2. Na niektórych PK znajdować się będą sędziowie.
 3. W przypadku, gdy zespół znajduje się w terenie w miejscu oznaczonym na mapie i uznaje, że nie ma PK, to winien skontaktować się telefoniczne z Sędzią Głównym i uzyskać potwierdzenie, że ma zaliczoną obecność na danym PK.
 4. Zagubienie chipów lub ich zniszczenie, uniemożliwiające odczytanie potwierdzenia punktów, może spowodować niesklasyfikowanie zespołu.

IV. WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW

 1. Na całej trasie uczestnicy mogą korzystać jedynie z własnego ekwipunku. Zabronione jest przyjmowanie i korzystanie z wyposażenia dostarczonego przez osoby postronne.
 2. Wszyscy zawodnicy i zespoły są obowiązane posiadać muszą podstawowe wyposażenie, które wymienione zostało poniżej. Organizatorzy sprawdzać będą cały sprzęt przed rozpoczęciem zawodów, jak również zastrzegają sobie prawo do sprawdzania go w trakcie zawodów.
 3. Brak lub zagubienie wyposażenia obowiązkowego skutkuje karą czasową, nakładaną przez Organizatora

WYPOSAŻENIE ZABRONIONE:

 • jakikolwiek rodzaj transportu inny niż zapewniany lub zalecany przez Organizatorów
 • mapy inne niż zapewnianie przez Organizatorów
 • nawigacja GPS

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE dla trasy WRF-Orienteering (zalecane dla trasy TR):

a) Osobiste obowiązkowe wyposażenie każdego zawodnika używane przez cały okres trwania zawodów:

 • 1 x folia NRC (min. 200 x 150 cm)
 • 1 x paszport lub dowód osobisty
 • sprawny rower
 • 1 x kask rowerowy 
 • 1 x przednie światełko dające białe światło widoczne przynajmniej ze 150 metrów (może być czołówka)
 • 1 x tylne czerwone światełko

e) Obowiązkowe wyposażenie każdego zawodnika (WFR-Orienteering) i całego zespołu (Trasa Rodzinna) używane przez cały okres trwania zawodów:

 • 1 x kompas
 • 1 x telefon komórkowy
 • 1 x apteczka o zawartości:

1 x bandaż dziany
1 x bandaż elastyczny
2 x gaza jałowa
1 x zestaw leków przeciwbólowych (min. 3 sztuki)
1 x zestaw plastrów z opatrunkiem (min. 2 sztuki)
1 x 50 ml woda utleniona (w płynie lub maści)

WYPOSAŻENIE ZALECANE:

 • ubezpieczenie medyczne i NNW
 • ubiór odpowiedni do warunków rywalizacji
 • mapnik rowerowy

V. ZASADY KLASYFIKACJI

 1. Ukończenie zawodów
  1. By zostać sklasyfikowanym, zespół musi wystartować i ukończyć zawody w niezmienionym składzie (Trasa Rodzinna). 
  2. Kryterium klasyfikacji zawodników (WRF - Orienteering) jest - w pierwszej kolejności - liczba zaliczonych PK oraz - przy jednakowej ich liczbie - czas pokonania trasy.
  3. Zespoły (Trasa Rodzinna) zobowiązane są do zgłaszania się na poszczególnych punktach kontrolnych w komplecie. Sklasyfikowane zostaną tylko te zespoły, które dotrą do mety w komplecie. Na mecie liczy się czas ostatniego zawodnika.
 2. Rezygnacja
  1. W przypadku wycofania się całej drużyny lub pojedynczego zawodnika kapitan zespołu zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym Organizatorów.
  2. Organizatorzy nie odpowiadają za zawodnika, która się wycofa. Zawodnik (lub zespół) sam zapewnia sobie środek transportu do bazy zawodów. Nie dotyczy to sytuacji związanej z udzieleniem pomocy medycznej.
 3. Dyskwalifikacja
  Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy zawodnika (lub zespołu):
  1. w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku,
  2. w przypadku złamania przepisów niniejszego regulaminu.

VI. PROTESTY

 1. Protesty w formie pisemnej podpisane przez zawodników wraz z wadium w wysokości 200 PLN można składać na ręce Sędziego Głównego zawodów najpóźniej 1 godzinę po przybyciu na metę.
 2. W przypadku odrzucenia protestu wadium przepada na rzecz Organizatora.

VII. LIMIT CZASU

 1. Limit czasu na trasie WRF - Orienteering wynosi 9 godzin. Na poszczególnych punktach kontrolnych trasy będą określone limity czasowe, po tym czasie punkty będą zlikwidowane.
 2. Limit czasu na trasie TR wynosi 5 godzin.
 3. Limity będą podane na mapie lub opisie trasy (przy poszczególnych punktach kontrolnych) w godzinach liczonych od startu.
 4. Zespoły i zawodnicy, którzy przybędą na metę po upływie limitu, będą mieli doliczane kary czasowe.

VIII. KARY I PREMIE CZASOWE

 1. Kary czasowe dla zawodnika oraz zespołu naliczane będą za:
  1. Przekroczenie limitu czasu na mecie – 2 minuty za każdą rozpoczętą minutę po upływie limitu czasu. Po przekroczeniu pół godziny od wyznaczonego limitu zawodnicy i zespoły będą dyskwalifikowani
  2. brak lub pożyczanie od innych zawodników pozostałego wyposażenia obowiązkowego - 15-30 minut
  3. brak osobistego numeru startowego - 1 godzina
  4. niepoprawne noszenie osobistego numeru startowego - 30 minut
  5. nanoszenie na osobisty numer startowy napisów, reklam i oznaczeń innych niż dopuszczone przez Organizatora - 30 minut

           W wyjątkowych przypadkach Organizatorzy mogą podjąć decyzję o dodatkowej premii czasowej dla zawodników.

        2. Kary i premie czasowe doliczone będą do czasu pokonania trasy po przybyciu zawodników na metę.

IX. NUMERY STARTOWE

 1. Zespoły otrzymują osobiste numery startowe w biurze zawodów podczas rejestracji.
 2. Podczas zawodów wszyscy zawodnicy zobowiązani są występować z widocznymi i poprawnie założonymi numerami startowymi.
 3. Zabronione jest choćby częściowe zasłanianie numerów startowych oraz nanoszenie na numery startowe napisów, reklam i oznaczeń innych niż dopuszczone przez Organizatora.
 4. Zespoły mogą umieszczać na swoich strojach reklamy własnych sponsorów.

X. ŻYWIENIE NA TRASIE

 1. Zawodnicy sami zapewniają sobie jedzenie i picie na cały czas trwania zawodów, jak również są odpowiedzialni za pakowanie całego swojego prowiantu, wyposażenia oraz narzędzi przed zawodami.
 2. Zespoły mogą na trasie uzupełniać napoje i żywność w napotkanych sklepach lub punktach gastronomicznych. Organizator nie bierze odpowiedzialności za godziny ich otwarcia i zaopatrzenie.
 3. Zabronione jest korzystanie z zorganizowanej pomocy w przygotowywaniu posiłków.

XI. BEZPIECZEŃSTWO

 1. Informacje ogólne
  1. Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać zasad ustalonych przez Organizatora oraz przepisów powszechnie obowiązujących i muszą posiadać cały sprzęt wymagany przez Organizatorów.
  2. Podczas odprawy zawodnicy zostaną poinformowani o możliwych niebezpieczeństwach oraz procedurach postępowania w razie wypadku.
  3. Każdy zawodnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ryzyko, nie będzie tym samym wytaczał jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora.
 2. Procedury w razie wypadku
  1. Ważne numery telefonów znajdować się będą w informacjach dla zawodników oraz zaprezentowane zostaną podczas odprawy.
  2. Jeśli dojdzie do niebezpiecznej sytuacji lub zdarzenia, a telefony komórkowe tracić będą zasięg i niemożliwe stanie się skontaktowanie z Obsługą Medyczną, trzeba używać innych środków do wzywania pomocy, w taki sposób by zwrócić na siebie uwagę.
 3. Osoba, która uległa wypadkowi
  1. Każdy zawodnik zobowiązany jest do udzielenia pomocy drugiemu zawodnikowi w razie wypadku.
  2. W konsekwencji nie udzielenia pomocy, zawodnik lub drużyna zostanie zdyskwalifikowana.

XII. UBEZPIECZENIE

 1. Wszyscy zawodnicy startują na swoja własną odpowiedzialność i ryzyko.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne wypadki, które zdarzą się w trakcie zawodów, chyba, że wynikają z  jego winy.
 3. Oświadczenie, w którym zawodnicy oświadczają, że biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ryzyko, musi zostać podpisane przez każdego zawodnika.

XIII. ZAKAZY I OBOWIĄZKI

 1. Zawodnicy i zespoły pokonują całą trasę samodzielnie. Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich. Naruszenie tego punktu regulaminu powoduje dyskwalifikację zawodników i zespołów.
 2. Obowiązuje zakaz korzystania z jakichkolwiek niedopuszczonych przez organizatorów środków transportu podczas pokonywania trasy. Stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikację zawodników i zespołów.
 3. Niedozwolone jest korzystanie z innych map niż te, które wręczy Organizator, pod groźbą dyskwalifikacji.
 4. Obowiązuje zakaz poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych.
 5. Wszyscy uczestnicy mają bezwzględny obowiązek przestrzegania powszechnie obowiązujących zasad poruszania się po drogach publicznych, przepisów ruchu drogowego, prawidłowego przechodzenia przez jezdnię itp.

XIV. WPISOWE

 1. Zawodnicy, zgłaszający się na zawody, są obowiązane uregulować wpisowe. Wysokość wpisowego wynosi 70 PLN od zawodnika (wpłacone do 26 lutego 2019 roku), lub 90 PLN (wpłacone po tym terminie). Dla trasy TR to 40 PLN przez cały czas trwania zapisów.
 2. Wpisowe można uiścić w bazie zawodów podczas rejestracji; wówczas obowiązuje stawka w wysokości 120 PLN dla trasy WRF - Orienteering i 60 PLN dla trasy TR.
 3. Jeśli zespół zgłosi się na zawody i uiści wpisowe a następnie zrezygnuje ze startu, powinien poinformować o tym Organizatora. Zespoły, które zgłoszą absencję do 15 kwietnia 2019 roku, otrzymują zwrot w wysokości 100%. Zespoły, które poinformują o wycofaniu się do 27 kwietnia 2019 roku - otrzymują zwrot w wysokości 50% wpłaconego wpisowego. Po tym terminie wpłacone wpisowe przepada na rzecz Organizatora. 
 4. Dane do przelewu:

          Stowarzyszenie Rowerowy Lidzbark
         11-100 Lidzbark Warmiński
         Ul. Astronomów 23/14

         Numer konta bankowego:
         Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
         37 2030 0045 1110 0000 0407 5670

         Tytuł przelewu - imię i nazwisko Zawodnika – Opłata startowa WRF -Orienteering/Trasa Rodzinna

XV. ZGŁOSZENIA

 1. Zawodnicy i zespoły zobowiązane są do wypełnienia formularza zgłoszeniowego za pomocą strony internetowej Organizatora, mailowo, lub pisemnie najpóźniej w dniu rejestracji w bazie zawodów.     
 2. Zgłoszenie zespołu winno zawierać:
 • imiona i nazwiska zawodników
 • adresy zamieszkania zawodników
 • przynajmniej jeden adres e-mail do korespondencji z zespołem
 • przynajmniej jeden numer telefonu, który będzie używany podczas zawodów
 • nazwę zespołu

XVI. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), informujemy, że:
1. Administratorem podanych danych osobowych w formularzu zgłoszeń jest Stowarzyszenie Rowerowy Lidzbark (Organizator imprezy) mamy siedzibę w Lidzbarku Warmińskim, ul. Astronomów 23/14. Można się z nami skontaktować poprzez adres e-mail rowerowy-lidzbark@wp.pl , telefonicznie pod numerem +48 603 045 031 lub pisemnie na adres siedziby.
2. Dane które Pani/Pan podaje w formularzu zgłoszeń będziemy przetwarzać w celu :
• przede wszystkim aby wypełnić Umowę jaką zawarliśmy z Panią/Panem, kiedy uczestniczy Pani/Pan w naszej imprezie sportowej pn. WARMIA ROWER FEST
• w celu informacyjnych np. wyniki z imprezy, informacje prasowe
• w celu dowodowym, archiwalnym,
• aby wykonywać rozliczenia finansowe, wystawiać faktury,
• aby prowadzić nasze własne kampanie reklamowe i działania marketingowe,
• aby promować inne nasze imprezy sportowe, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO.
• w innym usprawiedliwionym prawnie interesie (np. sporządzanie dokumentacji podatkowej, obsługa procesu reklamacyjnego, dochodzenia ewentualnych roszczeń itp.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
3. Podane dane mogą być przekazywane innym firmom, które z nami współpracują przy organizacji imprez m.in. dostawcom usług pomiaru czasu, IT, dostawcom usług fotograficznych i video, partnerom i sponsorom imprez sportowych – przy czym te firmy będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami, wyłącznie w zakresie i w celu podanym w pkt 2., w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
5. Podane dane osobowe będą przechowywane na czas niezbędny do wykonania umowy związanej z imprezą sportową i uprawnień uczestnika wynikających z udziału w imprezie, jednakże nie dłuższy niż 5 lat (okres wynikający z przepisów szczególnych – ustawa o rachunkowości).
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy – uczestnictwa w imprezie sportowej, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia przez Panią/Pana w imprezie sportowej.

XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Powyższe przepisy określają zasady przeprowadzenia i klasyfikacji zespołów podczas Warmia Rower Fest - Orienteering i Trasy Rodzinnej 2019 w Lidzbarku Warmińskim.
 2. Przepisy mogą ulec zmianie przed rozpoczęciem zawodów, o czym uczestnicy zostaną poinformowani przez Organizatora.
 3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania zadań i pokonywania trasy.
 4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników.
 5. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z imprezy zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów, patronów medialnych i sponsorów.
 6. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów.
 7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania lub zmiany  terminu Rajdu bez podania przyczyn, jednak  nie późniejszym niż na 14 dni przed ustalona datą startu. O odwołaniu lub zmianie terminu WRF organizatorzy poinformują na stronie internetowej  team360.pl . 
 8. W przypadku odwołania lub zmiany terminu WRF o którym mowa w punkcie poprzednim organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności finansowej  w stosunku do uczestników za poniesione koszty związane  z przygotowaniami i uczestnictwem w zawodach.    
 9. W przypadku odwołania lub zmiany terminu WRF organizatorzy dokonają zwrotu wpłaconego wpisowego.   
 10. Ostateczna interpretacja niniejszych przepisów należy do organizatorów.